Pravidla soutěže na Instagramu

Pravidla spotřebitelské soutěže o věcnou cenu pořádané na stránce instagramového profilu @vicomvino v rámci sociální sítě Instagram

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže o věcnou cenu pořádané na stránce instagramového profilu @vicomvino (dále jen „Instagram profil“) v rámci sociální sítě Instagram (dále jen „Soutěž“).

1.       POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1.  Pořadatelem soutěže je společnost VICOM s.r.o., se sídlem Norská 602/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO 49616285, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 21284/MSPH (dále jen „Pořadatel“).  
 

2.       MECHANIKA SOUTĚŽE

2.1.  Doba trvání soutěže je od 19. 5. 2021 do 31. 5. 2021 23:59 včetně.

2.2.  Pro zařazení do soutěže je zapotřebí splnit tyto pokyny:        

a)     sledovat Instagram Profil @vicomvino,

b)     odpovědět na otázku jak dlouho zrál rum Brugal 1888,

c)     do komentáře soutěžního příspěvku uvést profil na Instagramu někoho, s kým by si soutěžící rád připil rumem Brugal 1888.

2.3.  Vložením odpovědi v komentáři pod soutěžním příspěvkem potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

2.4.  Každý soutěžící se může do soutěže zařadit pouze jednou a pouze jedna osoba (vlastník profilu na sociální síti Instagram) je oprávněna se účastnit soutěže v souvislosti s jedním profilem na sociální síti Instagram. Toto pravidlo není možné obcházet zakládáním či ovládáním více Instagramových profilů v rámci rodiny, okruhu blízkých osob atd. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné a Pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.

2.5.  Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a)     neodpovídají pokynům v soutěži (viz 2.2)

b)     obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy

c)     by mohly poškodit dobré jméno Pořadatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Pořadatele nebo třetí osoby, u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže

d)     nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou

2.6.  O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Pořadatel dle svého výlučného uvážení.

2.7.  Vložením soutěžního komentáře soutěžící uděluje Pořadateli souhlas s úpravami a užitím soutěžního příspěvku nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, pro marketingové účely a propagaci značky VICOM. Za případné další užití příspěvku soutěžícímu nenáleží žádná odměna.

 

3.       ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1.  Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

3.2.  Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či osoby jim blízké smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník”).

3.3.  Soutěžící smí odpovědět na soutěžní otázku pouze jedním komentářem.

3.4.  Podmínkou účasti v soutěži je mít založený osobní instagramový profil (na fyzickou osobu), plnění veškerých pravidel použití sítě Instagram a tento instagramový účet musí být veřejně dostupný.

3.5.  Při změně soutěžního profilu (na sociální síti Instagram) je nutno kontaktovat Pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram před skončením této soutěže. V ostatních případech bude jako jediný platný brán profil, který pro dané uživatelské jméno získal výhru jako poslední. Na nárokování výhry z jiného než z tohoto profilu, nebude brán ohled.

 

4.       VYHODNOCENÍ A VÝHRA

4.1.  Výherce v této Soutěži vyhrává následující:

1ks láhve rumu Brugal 1888

3ks čokoládových lanýžů Brugal 1888

(vše dále jen „Výhra“).

4.2.  Pořadatel určí výherce do 5 pracovních dnů ode dne ukončení soutěže. Výherce bude vybrán náhodným výběrem (losováním) ze všech platných odpovědí pod soutěžním příspěvkem.

4.3.  Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení soutěže. Výherce Výhry bude vyzván k zaslání platné korespondenční adresy. Výherci Výhry bude cena (viz 4.1) odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak, a to nejpozději do 60 dnů od obdržení informace o korespondenční adrese, přičemž pokud výherce nezašle informace o korespondenční adrese do ve lhůtě dle čl. 4 odst. 4, propadá cena ve prospěch Pořadatele. To platí i v případě, že se zaslaná cena vrátí jako nedoručená.

4.4.  V případě, že výherce neodpoví na soukromou zprávu ze strany Pořadatele do 7 dnů nebo do 7 dnů neposkytne potřebné informace pro obdržení Výhry (viz pravidla výše), ztrácí nárok na Výhru, nedomluví-li se obě strany jinak.

4.5.  Pokud výherce do doby kontaktování ze strany Pořadatele zruší svůj instagramový profil, ztrácí nárok na Výhru, nedomluví-li se obě strany jinak.

4.6.  V případě, že na základě porušení těchto pravidel nebo nesplnění daných nároků ztratí výherce nárok na Výhru, není losován náhradní výherce.

4.7.  Výhercem Výhry se může stát pouze soutěžící, jehož doručovací adresa je na území České republiky.

 

5.       PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

5.1.  V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel sociální sítě Instagram nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Pořadatel vyhrazuje právo kdykoli soutěž přerušit, ukončit, změnit tyto podmínky soutěže, či nevydat případné Výhry.

 

6.       ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.  Přihlášením do soutěže potvrzují soutěžící, že se seznámili s informací o zpracování jejich osobních údajů Pořadatelem v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel, jakožto správce, bude identifikační osobní údaje soutěžícího (uvedené na profilu soutěžícího v sociální síti Instagram) společně se soutěžním příspěvkem soutěžícího zpracovávat po dobu trvání soutěže pro účely vyhodnocení soutěže a v případě výherce soutěže bude Pořadatel navíc zpracovávat kontaktní údaje výherce pro účely zaslání Výhry v soutěži, a to po dobu nejdéle 12 měsíců po skončení soutěže. Právním titulem zpracování uvedených osobních údajů je plnění smlouvy (tedy umožnění účasti v soutěži).

 

7.       ZÁVĚR

7.1.  Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Pořadatele. Tato pravidla jsou návrhem k uzavření smlouvy mezi Pořadatelem a soutěžícím. Registrací do soutěže soutěžící bez výhrad akceptuje tento návrh k uzavření smlouvy a vzniká tak smluvní vztah, jehož obsah je tvořen těmito pravidly. Akceptace s výhradou, a to i taková, která podstatně nemění podmínky návrhu, se nepřipouští, ust. § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

7.2.  Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži a nenese odpovědnost za škodu či jakoukoliv újmu způsobenou sníženou dostupností stránek.

7.3.  Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání Výher. Dospěje-li např. Pořadatel k závěru, že výherce získal Výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

7.4.  Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace v soutěži Pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti poskytující službu sociální sítě Instagram.

7.5.  Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.

7.6.  V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na marketing@fwg.cz.

Tato pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem zveřejnění soutěžního příspěvku publikovaného Pořadatelem.

V Praze, 19. 5. 2021

Vicom s.r.o., IČ: 49616285

Centrála

Přístav Holešovice východ, Jankovcova 6
Praha 7, přístup z ulice Bubenské nábřeží
Tel.: 224 816 232, GSM: +420 603 141 702, GSM: +420 731 448 308
E-mail: info@vicom-vino.cz

Vicom víno na Facebooku Vicom víno na Instagramu Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.